logoBIP gov  herb
Stona Główna

Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu

Rozdział I

Przepisy ogólne

Niniejszy regulamin określa:

  • organizację wewnętrzną Biblioteki
  • zasady zarządzania Biblioteką
  • zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Do realizacji zadań wynikających ze Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu zostały powołane niżej wymienione komórki organizacyjne:

  • Dział Księgowości
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Dział Udostępniania

Rozdział II

Organizacja wewnętrzna

W Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

a) Dyrektor Biblioteki

b) Dział Księgowości:

     I) Główny Księgowy

c) Dział Administracyjno-Gospodarczy

     I) Pracownik gospodarczy

d) Dział Udostępniania

     I) Biblioteka Główna

     II) Filia - Kierownik Filii

Wszystkie działy podlegają służbowo Dyrektorowi

Rozdział III

Zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu

DYREKTOR

Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest odpowiedzialny za całokształt jej działalności, a w szczególności za:

a. realizację zadań w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i administracyjnej

b. systematyczne opracowanie planów rozwoju instytucji oraz bieżących planów pracy, przygotowywanie analiz opisowych, zestawień statycznych oraz bieżących sprawozdań

c. opracowywanie, zatwierdzanie i wykonywanie rocznych planów finansowych, zgodnie z zasadami dyscypliny budżetowej

d. prawidłowe i terminowe realizowanie należnych dochodów

e. ścisłe przestrzeganie zasad celowego i gospodarczego wykorzystania środków budżetowych

f. składanie w imieniu Biblioteki oświadczeń woli oraz podejmowanie jednoosobowo zobowiązań finansowych znajdujących pokrycie w budżecie

g. politykę kadrową zgodną z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi i racjonalne gospodarowanie funduszem płac

h. kształt struktury organizacyjnej i funkcjonalnej Biblioteki

i. efektywne i sprawne funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych Biblioteki

j. właściwą organizację pracy i podział zadań oraz obowiązków służbowych

k. nadzór nad działalnością merytoryczną wszystkich działów Biblioteki

l. ustalanie zasad i nadzór merytoryczny nad organizacją zbiorów bibliotecznych, polityką ich gromadzenia i udostępniania, a także działalnością informacyjną oraz promocyjną i oświatową biblioteki

m. kontrolę merytoryczną oraz nadzorowanie terminowej realizacji planu skontrów i inwentaryzacji

n. systematyczną i zgodną z obowiązującymi przepisami selekcję zasobów bibliotecznych

o. egzekwowanie i ocenę poziomu wykonania zadań i bieżących poleceń służbowych

p. racjonalną i celową gospodarkę majątkiem Biblioteki

q. promocję i kreowanie pozytywnego obrazu placówki w środowisku

r. wdrażanie nowoczesnych technik pracy bibliotecznej i informacyjnej oraz skutecznych metod promocji książki i czytelnictwa

s. bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę p. poż.

t. współpracę i kontakty z bibliotekami oraz innymi instytucjami kulturalnymi w kraju

Dyrektora biblioteki w czasie jego nieobecności zastępuje, wskazana imiennie osoba upoważniona do sprawowania czynności zwykłego zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki, odpowiada przed nim za stan finansów instytucji, realizację planów finansowych i przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Do podstawowych obowiązków Głównego Księgowego należy:

a. sporządzanie, archiwizowanie i kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych

b. bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki oraz sporządzanie i terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych w formie analiz i sprawozdań

c. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne

d. prowadzenie gospodarki finansowej a przede wszystkim wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

e. kontrola i zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Bibliotekę oraz innych oświadczeń woli powodujących zobowiązania pieniężne

f. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych oraz przestrzeganie obowiązującej instrukcji kasowej

g. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych

h. bieżąca analiza wykorzystania środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Biblioteki

i. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i rodzinnych

j. naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań

k. rozliczanie z ZUS - naliczanie składek, wypełnianie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych

l. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych

m. prowadzenie analityki i syntetyki zgodnie z zakładowym planem kont

n. sporządzanie inwentaryzacji

o. sporządzanie sprawozdawczości

p. sporządzanie bilansu jednostki

 Rozdział IV

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Dział Administracyjno-Gospodarczy Biblioteki jest komórką organizacyjną nadzorującą pracę obsługi technicznej i porządkowej placówki, realizującą polecenia Dyrektora w zakresie działalności technicznej i porządkowej placówki, realizującą polecenia Dyrektora w zakresie działalności gospodarczej instytucji.

W skład działu wchodzą następujące elementy strukturalne:

- pracownik gospodarczy

Do podstawowych obowiązków Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

a. dbałość o właściwy stan techniczny urządzeń i sprzętu oraz terminowe usuwanie zgłaszanych usterek

b. zaopatrzenie komórek organizacyjnych biblioteki w niezbędne materiały i środki

c. utrzymywanie czystości i estetyki wnętrz

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA

Dział Udostępniania stanowią komórki organizacyjne realizujące w praktyce jedno z podstawowych zadań statutowych biblioteki, polegające na dostarczeniu (wypożyczaniu) zgromadzonych materiałów bibliotecznych wszystkim użytkownikom zarówno w miejscu jak i na zewnątrz, na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania ze zbiorów.

Dział Udostępniania tworzą:

- Biblioteka Główna (wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych, wypożyczalnia książek mówionych, czytelnia, czytelnia internetowa)

- Filia Biblioteczna (wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych, wypożyczalnia książek mówionych, czytelnia, czytelnia internetowa)

W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych:

a. gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularno-naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, w tym multimedialnych, na podstawie ofert: oficyn wydawniczych, hurtowni książek oraz księgarń

b. uzupełnianie zbiorów

c. uzgadnianiem z działem księgowości zapisów w księgach inwentarzowych ze stanem na koncie ewidencji

d. opracowanie zakupionych bądź otrzymanych w darach książek zgodnie z przyjętymi zasadami

e. ubytkowanie książek na podstawie protokołów ubytków, prowadzenie zbiorczej dokumentacji ubytków, wykreślanie na bieżąco ubytków ze wszystkich katalogów bibliotecznych

f. prenumerata czasopism

W zakresie udostępniania zbiorów:

Wypożyczalnia zajmuje się udostępnianiem na zewnątrz wydawnictw zwartych (różne gatunki literatury pięknej ; wydawnictwa tematycznie odnoszące się do zakresu wszystkich podstawowych dziedzin wiedzy i nauki, a także zbiorów przeznaczonych dla najmłodszych grup czytelniczych). Promuje i popularyzuje zbiory poprzez różnorodne formy działalności edukacyjnej. Wypożyczalnia książki mówionej zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem audiobooków.

W zakresie organizacji imprez należy:

a. realizacja projektów o zasięgu lokalnym

b. współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi w zakresie organizacji imprez

c. organizacja imprez kulturalnych

d. promocja i reklama imprez

e. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych

f. pozyskiwanie sponsorów

W zakresie animacji kultury należy:

a. organizowanie indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze

b. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, w formie spotkań autorskich

c. organizacja wystaw

d. organizacja konkursów, festiwali, wydarzeń kulturalnych

e. współpraca ze środkami masowego przekazu

f. organizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, oświatowych o profilach: literackim, plastycznym, teatralnym, filmowym

g. upowszechnianie i promocja sztuki poprzez czynne i bierne uczestnictwo w zdarzeniach kulturalnych

Filia Biblioteczna funkcjonuje w środowisku lokalnym (sołectwie), zajmuje się realizacją zadań statutowych biblioteki na terytorium Gminy Świerklaniec. Obowiązki Działu obejmują udostępnianie zbiorów bibliotecznych, katalogowanie zbiorów, udzielanie informacji źródłowej i skierowującej w podstawowym zakresie dziedzinowym, działalność oświatową, popularyzatorską i edukacyjną.

KIEROWNIK FILII odpowiada za:

a. prowadzenie ewidencji materiałów udostępnianych czytelnikom

b. egzekwowanie zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych

c. prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych

d. przygotowywanie imprez czytelniczych, tj. konkursy, spotkania

e. przyjmowanie wpłat pieniężnych za zagubione książki z tytułu zwrotu opłat pocztowych, kar za przetrzymanie książek

f. udział w skontrach zbiorów

g. prowadzenie dokumentacji wpływów

Rozdział V

Skargi i wnioski

a. Uwagi i wnioski w zakresie funkcjonowania Biblioteki użytkownicy zgłaszają dyżurującym pracownikom lub bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki

b. Do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania Biblioteki właściwy jest Dyrektor

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

a. Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Biblioteki stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Biblioteki, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej

b. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników Instytucji regulują postanowienia regulamin pracy

c. Wszelkie zmiany w regulaminie organizacyjnym wprowadza Dyrektor, po zasięgnięciu opinii i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Świerklaniec

d. Do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego są zobowiązani wszyscy pracownicy zatrudnieni w Bibliotece

e. Każdy pracownik zatrudniony w Bibliotece zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu Organizacyjnego (załącznik nr 2)

f. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Zatwierdził: Wójt Gminy Świerklaniec           Podpisała: p. o. Dyrektora: mgr Magdalena Kuciapa

 

Udostępniony: 15 grudzień 2023 : 15 grudzień 2023 Poprawiono: 15 grudzień 2023
Wytworzony przez: Hanna Przybyła Stanowisko wytwarzającego: Dyrektor (15-12-23)
Licznik odwiedzin: 167
Wersje:
2023-12-15 11:20:15 Administrator
2023-12-15 11:19:17 Administrator
2023-12-15 10:56:02 Administrator
2023-11-16 09:13:00 Administrator
2023-11-16 09:12:25 Administrator
2023-11-16 09:10:43 Administrator
2023-11-15 12:31:52 Administrator