logoBIP gov  herb
Stona Główna

Uchwała nr LXVI/444/18

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 25 października 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu

 

Rodział 1.

Postanowienia ogólne

Par. 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Świerklaniec zwaną dalej Organizatorem

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

3. Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późń. zm.)

3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm)

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)

5) Niniejszego Statutu

Par. 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest Gmina Świerklaniec

2. Biblioteka działa na terenie Gminy Świerklaniec

Par. 3. 1 Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora

2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Świerklaniec

3. W zakresie realizacji zadań merytorycznych określonych ustawą, nadzór nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

Rozdział 2.

Cele i zadania Biblioteki

Par. 4. 1 Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie swojego działania, a także jest gminną instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy środowiska twórcze oraz stwarzającą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym Gminy Świerklaniec.

2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób chorych i niepełnosprawnych

3) prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych

4) organizowanie czytelnictwa i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem bez względu na wiek, celem rozwijania zainteresowania książką, popularyzację nauki, kultury i sztuki

5) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej

6) tworzenie i udostępnianie własnych baz katalogowych

7) upowszechnianie dostępu do Internetu

8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kultury społeczeństwa

9) doskonalenia zawodowe pracowników Biblioteki

10) podejmowanie innych działań mających na celu zaspokojenie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie

Par. 5. 1 Biblioteką zarządza Dyrektor

2. Dyrektor powoływany i odwoływany jest  w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa

3. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki, w tym określa w regulaminie jej szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań, odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnatrz, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących ora właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Biblioteki

4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Biblioteki

2) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych

3) wydawanie regulaminów i wewnętrznych zarządzeń

4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy

5) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki

5. Osoby zatrudnione w Bibliotece powinny posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji

Par. 6. 1. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Biblioteka Centralna w Świerklańcu

2) Filia nr 1 w Nakle Śląskim

2. Zakres działania filii jest określony w par. 4

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

Par. 7 Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową Biblioteki

Par. 8. 1. Biblioteka działa we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ryzyko, w ramach obowiązujących przepisów prawa

2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarki finansowej instytucji kultury

3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie pzydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania

Par. 9.1 Źródłami finansowania Biblioteki są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątkowych

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3) dotacje podmiotowe i celowe od Organizatora

4) inne niż wymienione w pkt. 3

5) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych

6) inne dozwolone prawem źródło finansowania

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych

3. Dyrektor składa sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru

Par. 10. 1 Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenie międzybiblioteczne

2) za wypożyczenie materiałów audiowizualnych

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych

6) za wydanie karty bibliotecznej

3. Zasad i warunki pobierania opłat, w tym ich wysokość określa Regulamin Biblioteki

Par. 11. 1. Biblioteka może, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

1) wypożyczenia, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników majątkowych

2) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, map, planów, zdjęć oraz innych publikacji i materiałów bibliotecznych

3) promocji i reklamy

4) projekcji filmów

5) organizacji spotkań i wystaw

6) usług transportowych związanych z przewozem osób i rzeczy

7) usług konserwacji i introligatorskich

8) usług kserograficznych, przegrywania, skanowania i nagrywania materiałów bibliotecznych na urządzenia mobilne

9) organizacji wizyt metodycznych, przeprowadzania staży

10) sprzedaży dział i utworów powstałych w związku z realizacją zadań statutowych

2. Dodatkowa działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Biblioteki a środki uzyskane z jej prowadzenia mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Biblioteki.

Rodział 5.

Postanowienia końcowe

Par. 12. 1 Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki może nastąpić na warunkach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siwy

Udostępniony: 04 styczeń 2024 : 04 styczeń 2024 Poprawiono: 19 kwiecień 2024
Wytworzony przez: Hanna Przybyła Stanowisko wytwarzającego: Dyrektor (03-01-24)
Licznik odwiedzin: 75
Wersje:
2024-04-19 09:45:33 Administrator
2024-04-19 09:44:58 Administrator
2024-01-04 13:07:57 Administrator